top of page
  • Trí Huỳnh

Facebook Business - Cấp quyền truy cập

Cấp quyền truy cập user

Truy cập vào Business Manager (BM)

Vào Business setting hoặc hình bánh răng bên góc phải.

Ở thanh sidebar, mục User > People > Add. Điền email user cần cấp quyền, chọn vai trò Employee hoặc Admin. Nhấn Next.


User được cấp quyền kiểm tra email, chấp nhận invitation và đăng nhập lại bằng tài khoản Facebook cá nhân. Lưu ý: email nhận invitation và email cá nhân không cần phải giống nhau.Sau khi user có quyền truy cập vào BM. Chọn tên user > Add Asset. Sau đó, cấp quyền các tài nguyên cần thiết
Cấp quyền truy cập Business Manager

Truy cập vào Business Manager (BM)

Vào Business setting hoặc hình bánh răng bên góc phải.

Ở thanh sidebar, chọn các tài nguyên cần cấp quyền. Sau đó chọn Assign Partner. Các tài nguyên cần cấp quyền bao gồm:


Accounts: gồm 2 mục chính

  • Page: Share fanpage

  • Ad Account: Share Ad account

Data Sources: gồm 2 mục chính

  • Catalogs: Share catalogs (product feed) dùng để chạy DPA

  • Pixels: Share pixel.


Chọn Connect your page/ad account using your partner’s business ID instead


Điền OTM’s Business Manager ID: 1814240902174285 vào khung trống, cấp các quyền sau:

  • Fanpage: Page Admin

  • Ad Account, Pixel, Catalogs: Admin Access


732 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả
bottom of page