top of page
  • Trí Huỳnh

Google Ads - Cấp quyền truy cập


Cấp quyền truy cập Google Ads


Truy cập Tool > Account AccessChọn Dấu + màu xanh để thêm thông tin email cần cấp quyền là: data@optimus.vn. Chọn quyền truy cập là: Admin
73 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả
bottom of page